Yuki Takeichi

Software Engineer mixi -> nohana CTO -> LayerX